Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2017

aalison34
8132 60c8
Reposted fromcalifornia-love california-love
aalison34
8195 a3c7
Reposted fromcalifornia-love california-love
aalison34
8210 6eef
Reposted fromcalifornia-love california-love

May 09 2017

aalison34
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viahouda houda
aalison34
2453 a7f3 500
Reposted fromkrzysk krzysk viahouda houda
aalison34
aalison34
aalison34
Nie musimy dążyć do sprostania cudzym wyobrażeniom o tym, jak powinna wyglądać kobieta. Nasze prawdziwe, unikalne piękno rozkwitnie, gdy odnajdziemy wewnętrzną harmonię zbudowaną na samoakceptacji i pozytywnym obrazie siebie. Nie walczmy ze sobą. Traktujmy siebie z troską i miłością.
— Agnieszka Maciąg
Reposted fromretro-girl retro-girl viakrainakredek krainakredek
aalison34
8149 74d7 500
aalison34
aalison34
8968 47e6 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viakrainakredek krainakredek
aalison34
4143 6dc1 500
aalison34
7821 d993
Reposted fromSenyia Senyia viakrainakredek krainakredek
aalison34
2840 07d4 500
7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viakrainakredek krainakredek
aalison34
Reposted frombluuu bluuu via169cm 169cm
aalison34
aalison34
2815 c6ad
aalison34

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viaparafina parafina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl